eCentral

Reklamacje i zwroty

 Reklamacja

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30-05-2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz art. 556 -576 Kodeksu cywilnego.

[Konsumenci]

 

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 

2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

 

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

 

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

 

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 

- przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

 

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

 

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 

5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

 

6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w ust. 9 poniżej. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

 

7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

 

8. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 

9. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

 

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

 

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

 

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

 

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

 

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 

11. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

 

12. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

14. Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecentral@ecentral.pl lub pisemnie na adres:

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

15. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie następujących informacji:

 • data sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego,

 • strony umowy (Sprzedawca i Kupujący),

 • data nabycia Towaru, jego rodzaj i cena,

 • przyczyna reklamacji,

 • czas w jakim ujawniła się wada,

 • żądanie (np. naprawienie wady, wymiana Towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy).

16.  W celu złożenia reklamacji Konsument może wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce "Reklamacje".

17. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Konsumentem za pośrednictwem podanego przez niego sposobu komunikacji.

18. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

19. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

 2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy można uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.

Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

Będąc Konsumentem można także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR – https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

     20. Wszelkie spory nie rozwiązane w trybie pozasądowym podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.


 

 

[Przedsiębiorcy]

 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

 

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

 

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

4. Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecentral@ecentral.pl lub pisemnie na adres:

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

5. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie następujących informacji:

 • data sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego,

 • strony umowy (Sprzedawca i Kupujący),

 • data nabycia Towaru, jego rodzaj i cena,

 • przyczyna reklamacji,

 • czas w jakim ujawniła się wada,

 • żądanie (np. naprawienie wady, wymiana Towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy).

6.  W celu złożenia reklamacji Przedsiębiorca może wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce "Reklamacje".

7. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem podanego przez niego sposobu komunikacji.

8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

 

[Gwarancja]

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

 

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu.

 

3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

 

 

 Odstąpienie od umowy

     1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych , licząc od dnia wydania Towaru   (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).

     2. Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od charakteru transakcji:

 • umowa sprzedaży pojedynczego Towaru – termin należy liczyć od otrzymania go przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną (od dnia następnego po dniu, w którym Konsument otrzymał towar),

 • umowa sprzedaży obejmująca wiele Towarów, które są dostarczane osobno – początek terminu jest liczony od otrzymania przez Konsumenta ostatniego Towaru (od dnia następnego po dniu, w którym Konsument otrzymał ostatni towar).

     3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

     4. W sytuacji, w której termin na złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w święto ustawowo wolne od pracy – termin ten ulega przedłużeniu do następnego dnia roboczego (np. na poniedziałek w przypadku soboty i niedzieli).

     5. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującego się w zakładce "Zworty". Konsument może wysłać formularz odstąpienia od umowy poprzez e-mail na adres: ecentral@ecentral.pl lub pisemnie na adres:

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

W przypadku przesłania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi wiadomość email potwierdzającą jego otrzymanie.

     6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie Towaru przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

     7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób nieodpowiedni, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania Towaru. W związku z tym Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Towaru.

     8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

     9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 2. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy dotyczące kosztów pakowania, zabezpieczenia, nadania w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującym nie będącym Konsumentami.