eCentral

Reklamacje i zwroty

Reklamacja

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli kupiony Towar ma wadę, Kupujący może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia istotnej wady). Podstawą reklamacji jest rękojmia.
 3. Składając reklamację na podstawie rękojmi Kupujący może zażądać jednego z czterech działań:
  1. naprawy towaru,
  2. wymiany towaru na nowy,
  3. obniżenia ceny,
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Kupującego. Jeżeli Sprzedawca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

 1. łatwość i szybkość naprawy towaru lub wymiany, 
 2. charakter wady – istotna czy nieistotna
 3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.

Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie (nie ma tu określonego terminu) i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

 2. Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecentral@ecentral.pl lub pisemnie na adres:
  SDH „Central”
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 2/1
  15-097 Białystok
  z dopiskiem „Sklep internetowy”.

 3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie następujących informacji:

  1. data sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego,

  2. strony umowy (Sprzedawca i Kupujący),

  3. data nabycia Towaru, jego rodzaj i cena,

  4. przyczyna reklamacji,

  5. czas, w jakim ujawniła się wada,

  6. żądanie (np. naprawienie wady, wymiana Towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy).

 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Kupującym za pośrednictwem podanego przez niego sposobu komunikacji.

 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą, na adres:
  SDH „Central”
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 2/1
  15-097 Białystok
  z dopiskiem „Sklep internetowy”.

 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę pisma reklamacyjnego.

 8. W przypadku zgłoszenia przez Konsumenta żądania wymiany Towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania w powyższym terminie 14 dni oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.

 9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 10. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

   Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

   W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.
   Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego
   www.konsument.gov.pl.

   Będąc Konsumentem można także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR – https://ec.europa.eu/consumers/odr.Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 11. Wszelkie spory nie rozwiązane w trybie pozasądowym podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe
  sądy powszechne.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). 
 2. Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od charakteru transakcji:
  1. umowa sprzedaży pojedynczego Towaru – termin należy liczyć od otrzymania go przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną (od dnia następnego po dniu, w którym Konsument otrzymał towar),
  2. umowa sprzedaży obejmująca wiele Towarów, które są dostarczane osobno – początek terminu jest liczony od otrzymania przez Konsumenta ostatniego Towaru (od dnia następnego po dniu, w którym Konsument otrzymał ostatni towar).
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. W sytuacji, w której termin na złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w święto ustawowo wolne od pracy – termin ten ulega przedłużeniu do następnego dnia roboczego (np. na poniedziałek w przypadku soboty i niedzieli).
 5. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.Konsument może wysłać formularz odstąpienia od umowy poprzez e-mail na adres: ecentral@ecentral.pl lub pisemnie na adres:
  SDH „Central”
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 2/1
  15-097 Białystok
  z dopiskiem „Sklep internetowy”.
  W przypadku przesłania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi wiadomość e-mail potwierdzającą jego otrzymanie.
 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  SDH „Central”
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 2/1
  15-097 Białystok
  z dopiskiem „Sklep internetowy”.
  Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie Towaru przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób nieodpowiedni, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W związku z tym Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Towaru.
 8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy (np. koszty pakowania, zabezpieczenia, nadania) w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
 12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującym nie będącym Konsumentami.