eCentral

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików cookies na stronie www.ecentral.pl

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies zawiera zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu internetowego www.ecentral.pl przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Białymstoku, podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, a także informuje o prawach osób, których dane są przetwarzane oraz wskazuje informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę.

 1. Kto jest Administratorem Twoich Danych?

       Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ecentral.pl jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku
  (adres siedziby: Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000028056; NIP: 542-000-07-71 -
  zwana dalej „Administratorem".

       Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: iod@spolem.bialystok.pl.

       Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem.

  Informujemy, że na stronie www.ecentral.pl mogą być zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze strony w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące
  od innych podmiotów w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności strony zintegrowanych z tymi stronami. Każdy z podmiotów określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez nich politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktować się z administratorem danej strony w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 2. Jak dbamy o Twoje dane?
       
  Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego www.ecentral.pl (zwanych dalej „Klientami”) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
      Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania soba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub połeczną tożsamość osoby fizycznej.

       Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
   są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
    
 3. W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane i przez jaki okres będą przechowywane?
  Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
  • obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
  • obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu,
  • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości,
  • przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności
   i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu.
    
 • realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:
  • ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu),
  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych,
  • wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy,
  • celów marketingowych, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora - przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania,
  • ochrony przed próbami oszustwa - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.
  • Dane Osobowe związane z technologią cookies będą przechowywane w zależności

od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia.

 1. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?
       
  Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klienta:
 • dane przekazane za pośrednictwem formularza Rejestracji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), Hasło,
 • dane przekazane za pośrednictwem formularza Zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy Towarów, numer telefonu (opcjonalnie), adres do faktury (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa (firmy), numer NIP,
 • dane przekazane podczas zapisu na Newsletter: adres e-mail,
 • dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem strony www.ecentral.pl, z wykorzystaniem technologii cookies,
 • dane w postaci logów serwera, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej (adres naszej strony internetowej, data i godzina dostępu, ilość wysłanych danych, źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego Klient trafił na stronę, używana przeglądarka internetowa, używany system operacyjny, używany adres IP).
 1. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

       Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszej strony internetowej na przykład do skorzystania z usługi Konta, usługi formularza Zamówienia, usługi Newslettera.
       Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 2. Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?
       Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
 • umowy łączącej Sprzedawcę z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • iążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) obejmujących:
  - obowiązki z tytułu rękojmi za wady,
  - bowiązki z tytułu rękojmi za wady,
  - obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości,
  - przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych,
 • tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) występujących w przypadku:
  - ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń,
  - zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
  - wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków,
  - celów marketingowych, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach,  w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora, ochrony przed próbami oszustwa.
 • zgody na wykorzystywanie przez Administratora plików cookies uzyskiwanej poprzez wybranie opcji „Zgoda” w komunikacie pojawiającym się podczas wejścia na stronę www.ecental.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Komu będziemy udostępniać dane osobowe?
       Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu i uczestniczącym w wykonywaniu czynności  przez Administratora, tj.:
 • podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta,
 • agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym  lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych Administratora, 
 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca  na serwerach lub stronach internetowych,
 • podmiotom świadczącym Administratorowi usługi badania sprawozdania finansowego,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, przewóz przesyłek towarowych  lub usługi spedycji - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek towarowych, 
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.
 • dane transakcyjne , w tym dane osobowe mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS : 0000227278 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. 
 1. Jakie prawa Ci przysługują?
       Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe  są przetwarzane) oraz ich poprawiania;
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

  Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi
  w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

 1. Pliki „cookies”

  Z jakiej technologii korzystamy?
        
  Strona internetowa www.ecentral.pl wykorzystuje technologię przechowującą  i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych) w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Klienta prezentowanych treści reklamowych Administratora. Podczas wizyty na stronie www mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności Klienta w Internecie. 
        W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

  Czym są pliki „cookies”?
       
  Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Klienta (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nich informacje, których strona internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony (np. na temat tego, które podstrony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Klienta.

  Czy pliki „cookies” zbierają Twoje dane osobowe?
        
  Gdy Klient korzysta ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji, stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jego przeglądarki lub urządzenia - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają  na identyfikację Klienta). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Klientowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi  za pośrednictwem formularza zamówienia - a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

  Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki „cookies”?
       
  Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe  na podstawie wyrażenia przez Klienta zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym  na zbieranie informacji o Klientach. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie  z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana  (ale niektóre części strony internetowej mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania  tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Klientów oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora.

  Do czego używamy plików „cookies”?
        
  Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Klienta - np. poprzez analizę tego  jak często odwiedza stronę, którymi podstronami interesował się najczęściej,  a którymi nie był zainteresowany. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Klientów oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań.  Dzięki tej technologii Administrator ma pełny obraz zainteresowania poszczególnymi elementami strony, a przez to wiedzę, które kwestie należałoby wzmocnić, zmodyfikować.
        W oparciu o pliki cookies Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Klientów, którzy wcześniej odwiedzili stronę www.ecentral.pl, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych.

  Jakiego rodzaju pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?
        Pliki cookies wykorzystywane przez stronę internetową nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez niego, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
       Nie powodują one zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
       Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z tego urządzenia.
       Na stronie internetowej używane są dwa rodzaje plików cookies:
 • sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Klienta do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej,
 • trwałe, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

     W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ww informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w tym urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
      Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

a) zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
b) zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Klienta witryn, 
c) określania ustawień dla różnych typów plików cookies, np. akceptowanie plików trwałych jako sesyjnych itp.,
d) blokowanie lub usuwanie cookies.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://suport.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
 

     

     Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

     Administrator informuje jednak Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.