eCentral

Regulamin

   Regulamin Sklepu internetowego www.ecentral.pl

   § 1. Słownik pojęć

 1. Sprzedawca - Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000028056,
  NIP: 542-000-07-71.

 2. Sklep - sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.ecentral.pl.

 3. Klient - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający
  lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ecentral.pl umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

 6. Towar - rzecz ruchoma dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności obuwie, akcesoria obuwnicze i galanteria skórzana.

 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ecentral.pl (umowa na odległość).

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów na odległość, składane za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego
  w Sklepie.

 9. Koszyk - zbiór Towarów wybranych przez Kupującego spośród Towarów dostępnych w Sklepie.

 10. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Sklep informuje Klientów o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Sklepu, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.

 11. Dowód zakupu - paragon fiskalny lub faktura dołączona do przesyłki.

 12. Formularz - formularz pojawiający się na stronie internetowej Sklepu podczas rejestracji, podczas zapisu na Newsletter, podczas składania zamówienia lub podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 13. Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 90).

 14. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 15. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa dostępna na stronie www.ecentral.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych
  w Regulaminie.

 16. Rejestracja - jednostronna czynność dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji.

 17. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną; indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji marketingowej. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

 18. Login - adres e-mail Klienta konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji.

 19. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.

 20. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Kupującego adres, kończąc na jego wydaniu Kupującemu, bądź umieszczeniu do w paczkomacie.

 21. Trwały nośnik – materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna: e-mail, wiadomość SMS) umożliwiające Konsumentowi bądź Sprzedawcy przechowywanie informacji w taki sposób, aby mieć do nich dostęp w przyszłości i aby dało się je odtworzyć w niezmienionej postaci. Trwałym nośnikiem nie jest np. strona internetowa.


 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady:

a. świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta, wysyłaniu Klientom Newslettera oraz umożliwieniu Klientom korzystania z interaktywnego formularza Zamówienia,

b. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie.

2. Klientem Sklepu może być wyłącznie:

a. pełnoletnia osoba fizyczna lub

b. osoba prawna, lub

c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. W celu korzystania ze Sklepu i realizacji Zamówienia muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, aktywne konto poczty e-mail oraz  przeglądarka zasobów internetowych umożliwiająca wyświetlanie stron internetowych: Mozilla FireFox 63.x lub nowsza, Google Chrome 71.x lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowsza. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub innych określonych przez Sprzedawcę odnośnie
do tych aplikacji oraz akceptacji plików cookies.

4. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 3 powyżej obciążają Klienta.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą we wszelkich kwestiach stanowiących przedmiot Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail (ecentral@ecentral.pl), telefonicznie pod numerem infolinii +48 509-676-583 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1900, zaś w soboty w godzinach 900 - 1700; opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora) oraz pisemnie listem na adres:

SDH „Central”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

§ 3 Usługi elektroniczne w Sklepie

 1. W Sklepie dostępne są dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną
  przez Sprzedawcę:

 • usługa Konta;

 • usługa formularza Zamówienia;

 • usługa Newslettera.

    2. Zawarcie umowy o świadczenie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 usług elektronicznych wymaga, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z nich, zawsze potwierdzenia przez Klienta, że:

 • jest osobą pełnoletnią lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

 • przeczytał i zaakceptował Regulamin,

 • zapoznał się z Polityką prywatności

    3. W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu Klient może założyć indywidualne Konto, w którym gromadzone będą dane udostępnione przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach dokonanych przez niego za pośrednictwem Sklepu, otrzymanych rabatach i dokonanej przez Klienta subskrypcji Newslettera.

    4. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza Rejestracji znajdującego się w zakładce „Zarejestruj”. Wymagane jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu (opcjonalnie) oraz wybór Hasła, a następnie zatwierdzenie poprzez wybór opcji „Utwórz konto”. Najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania Rejestracji zawierającą link, którego kliknięcie przez Klienta spowoduje zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta.

    5. Klient, któremu założono Konto, może się na nie zalogować korzystając z zakładki „Zaloguj”. Podczas logowania należy podać Login (adres e-mail) oraz Hasło.

    6. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia. Konto jednakże ułatwia składanie Zamówień, które po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto będą każdorazowo rejestrowane na tym Koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

     7. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.

     8. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta klikając opcję „Usuń Konto” dostępną po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie stosownego żądania

do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecentral@ecentral.pl bądź listownie na adres:

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta.

     9. Zakończenie świadczenia usługi Konta może również wynikać z decyzji Sprzedawcy. Ma on prawo do zaprzestania świadczenia usługi Konta w przypadku, gdy Klient w ciągu kolejnych 5 lat nie złożył jakiegokolwiek Zamówienia ze swojego Konta. Sprzedawca zobowiązany jest uprzedzić Klienta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Konta wysyłając mu zawiadomienie na podany na Koncie Klienta adres e-mail. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia Klient wyraźnie zażąda - na piśmie na adres wskazany w § 2 ust. 5 lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ecentral@ecentral.pl - kontynuowania świadczenia usługi Konta, Sprzedawca odstąpi od zamiaru likwidacji Konta. Jeżeli Klient nie wyrazi takiego żądania we wskazanym terminie, umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, co powoduje usunięcie Konta Klienta w Sklepie.

     10. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Towar prezentowany w Sklepie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia.

     11. Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wyborze zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do „koszyka”, a następnie podaniu określonych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu Zamówienia, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

     12. Oprócz rodzaju, rozmiaru i liczby zamawianych Towarów oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w formularzu Zamówienia następujących danych Kupującego: imię i nazwisko, adres e-mail i dokładny adres dostawy, numer telefonu (opcjonalnie) oraz adres do faktury (jeżeli jest inny niż adres dostawy), zaś w przypadku Kupujących niebędących Konsumentami konieczne jest podanie dodatkowo nazwy (firmy) oraz numeru NIP. Jeśli formularz Zamówienia wypełniany jest przez Konsumenta po zalogowaniu się na jego osobiste Konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych udostępnionych przez niego w trakcie Rejestracji Konta lub później, z możliwością ich modyfikacji przez Kupującego aż do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

     13. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi formularza Zamówienia dochodzi do skutku z chwilą dokonania przez Kupującego wyboru opcji „Potwierdź zamówienie”. Usługa formularza Zamówienia
ma charakter jednorazowy i zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego.
Usługa formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

     14. Sprzedawca świadczy także usługę Newslettera polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany. Subskrypcja usługi Newslettera może nastąpić
poprzez wpisanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej w zakładce „Newsletter”.

     15. Do otrzymywania przez Klienta Newslettera niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, także:

 • udzielenie przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera na podany adres e-mail,

 • kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej na podany adres e-mail wiadomości Sprzedawcy zawierającej potwierdzenie zapisania się przez Klienta do Newslettera.                                                                      Z chwilą spełnienia powołanych warunków dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera.

     16. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnować z tej usługi poprzez:

 • wybór opcji „Wypisz” dostępnej w ramach założonego Konta Klienta,

 • ponowne podanie przez Klienta w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który otrzymuje on Newsletter, i wybór opcji „Wypisz”,

 • kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter;

 • zgłoszenie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecentral@ecentral.pl bądź listownie na adres:

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

Wykonanie przez Klienta którejkolwiek z tych czynności powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

§ 4 Składanie zamówień i umowa sprzedaży

 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad i zostały wprowadzone do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Klient może dokonać za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia Towarów prezentowanych przez Sklep. W karcie produktowej udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów danego towaru.

 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje wyłącznie poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego drogą elektroniczną - za pośrednictwem interaktywnego formularza zamówienia znajdującego się
  na stronie 
  www.ecentral.pl.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1900,
  zaś w soboty w godzinach 9
  00-1700. Wyjątek od tej reguły stanowi wystąpienie awarii lub innego zdarzenia powodującego przerwę techniczną w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.

 5. Jeżeli po stronie Sprzedawcy wystąpią chwilowe braki Towaru, możliwość wyświetlenia Towaru lub dodania go do Koszyka przez Kupującego zostanie na ten czas wyłączona.

 6. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty sklepu internetowego ecentral@ecentral.pl.

 7. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych i zawierają VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu płatności.

 8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie wyłącznie na terenie Polski.

 9. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Towarów dodanych przez Kupującego do koszyka - do chwili dokonania przez niego wyboru opcji „Przejdź do potwierdzenia”.

 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień po cenach promocyjnych lub obniżonych następuje do czasu wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Towary przeznaczone do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży oznaczone są etykietą „Wyprzedaż”, „Okazja” lub „Promocja”, której zniknięcie oznacza zakończenie okresu stosowania promocji lub wyprzedaży.

 11. W przypadku posiadania kodu rabatowego Kupujący powinien wpisać ten kod przed złożeniem zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wpisanie kodu spowoduje automatyczne przeliczenie kosztów Zamówienia. Szczegóły promocji wskazane są w dedykowanych im odrębnych regulaminach.

 12. Aby zamówienie mogło być zrealizowane przez Sprzedawcę, należy prawidłowo i zgodnie z prawdą uzupełnić o dane osobowe formularz adresowy dostępny na stronie Sklepu. Jednocześnie Kupujący będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Niezłożenie oświadczenia uniemożliwi złożenie zamówienia.

 13. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Zamówienia towaru.

 14. Zamówienie poprzez stronę sklepu internetowego Kupujący może złożyć na dwa sposoby:

- bez zakładania konta w Sklepie – jako klient-gość – klient kupując za każdym razem musi podawać swoje dane osobowe, nie ma też wglądu w historie swoich zamówień;

- z założeniem konta w Sklepie – klient dokonuje kolejnych zakupów po zalogowaniu się na swoje konto, nie musi za każdym razem uzupełniać wszystkich danych, może zmienić adres wysyłki, ma wgląd do historii swoich zamówień, ma też możliwość śledzenia zmiany statusu swojego Zamówienia.

 1. Sprzedawca prosi Klienta o podawanie podczas składania Zmówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację Zamówienia i komunikację Sprzedawcy z Klientem.

 2. Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie danego towaru. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę koszyka i wybranie sposobu płatności i dostawy zamówienia. Następnie należy zalogować się lub złożyć zamówienie jako gość wypełniając formularz Zamówienia.

 3. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

 4. Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Kupującego woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.

 5. W ostatnim kroku umożliwiającym Kupującemu dokonanie wyboru pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” formularz Zamówienia wyświetla podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie zamówionych Towarów, a także o opłatach za transport, uzależnionych od wybranych przez Kupującego sposobów dostawy i płatności oraz ewentualnych innych kosztach.

 6. Jeżeli Kupujący wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności przelewem, to po dokonaniu wyboru przez Kupującego opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlona zostanie informacja
  o numerze Zamówienia wraz z danymi do dokonania przelewu bezpośredniego.

 7. Jeżeli Kupujący wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, to po dokonaniu wyboru przez niego opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlona zostanie informacja o numerze Zamówienia wraz z linkiem (pole „Zapłać”) do dokonania płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności. Aby zamówienie zostało uznane za prawidłowo złożone, dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek podmiotów pośredniczących w transakcji (elektronicznych systemów płatności) w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

 8. Po złożeniu zamówienia oraz zweryfikowaniu przez Sprzedawcę możliwości jego realizacji, na adres poczty elektronicznej Kupującego przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.
  W treści tej wiadomości Kupujący otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia. Ponadto załącznikami do niej będą Regulamin Sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy zakupu Towarów dokonuje konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22
  1 Kodeksu cywilnego).

 9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które otrzymuje on wraz z Towarem.

 10. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki
  w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

 11. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie zwrócona Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych towarów.

 12. W przypadku, gdy kupujący nie dokonał sprawdzenia zawartości przesyłki w chwili jej dostarczenia, może to zrobić zgodnie z zapisami ustawy Prawo przewozowe w terminie 7 dni od daty odbioru.

 

§ 5 Sposoby i terminy płatności za Towar

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności w formie Przedpłaty:

 1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy:

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku

Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok


 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr konta: 02 1130 1059 0017 3199 0420 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia.

 1. szybkie przelewy elektroniczne online na rachunek Sprzedawcy (formularz płatności zostaje wypełniony automatycznie, a Klient może potwierdzić płatność poprzez logowanie w swoim banku),

 2. system płatności mobilnych BLIK,

 3. karty płatnicze: VISA, Mastercard, Maestro.

 1. Kupujący dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia.

 2. Gdy płatność za Towar nie zostanie dokonana w terminie 3 dni roboczych od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane.

 3. Płatności elektroniczne, płatności kartą oraz systemem BLIK prowadzi wyspecjalizowana instytucja płatnicza : PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul.Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejstru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego pod numerem KRS0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

 

§ 6 Dostawa 

 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia - w ostatnim kroku umożliwiającym Kupującemu dokonanie wyboru „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Kupującego. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja.

 3. Aktualnie dostępne sposoby dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Warunki dostawy i płatności”. Ponadto sposoby dostawy oraz jej koszty są prezentowanedo wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia.

 4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Możliwy jest również osobisty odbiór Towaru w SDH „Central” przy ul. M.C.Skłodowskiej 2/1w Białymstoku. Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, lub o osobistym odbiorze Towaru w SDH „Central”, podejmuje Klient zaznaczając właściwe pole w formularzu Zamówienia. Wskazany przez Kupującego adres dostawy towaru jest miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca dostarcza Towary tylko na terenie Polski.

 6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni, jednak nie później niż zapisano w Kodeksie cywilnym.

 7. Czas realizacji Zamówienia biegnie:

 • w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze - od chwili kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający złożenie Zamówienia,

 • w przypadku wyboru opcji płatności przelewem - od chwili zaksięgowania przelewu tradycyjnego lub autoryzacji płatności przez system Przelewy 24.

      8. Czas realizacji zamówienia biegnie wyłącznie w dni robocze, co oznacza, że:

 • jeśli którakolwiek z chwil określonych w § 6 ust. 8 przypada na dzień inny niż roboczy, czas ten rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tej chwili,

 • ulega on zawieszeniu w każdym dniu innym niż dzień roboczy,

 • jeśli jego koniec przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym terminie.

 

§ 7 Reklamacja

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30-05-2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz art. 556 -576 Kodeksu cywilnego.

[Konsumenci]

 

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 

2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

 

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

 

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

 

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 

- przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

 

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

 

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 

5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

 

6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w ust. 9 poniżej. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

 

7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

 

8. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 

9. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

 

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

 

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

 

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

 

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

 

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 

11. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

 

12. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

14. Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecentral@ecentral.pl lub pisemnie na adres:

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

15. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie następujących informacji:

 • data sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego,

 • strony umowy (Sprzedawca i Kupujący),

 • data nabycia Towaru, jego rodzaj i cena,

 • przyczyna reklamacji,

 • czas w jakim ujawniła się wada,

 • żądanie (np. naprawienie wady, wymiana Towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy).

16.  W celu złożenia reklamacji Konsument może wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce "Reklamacje".

17. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Konsumentem za pośrednictwem podanego przez niego sposobu komunikacji.

18. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

19. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

 2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy można uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.

Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

Będąc Konsumentem można także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR – https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

     20. Wszelkie spory nie rozwiązane w trybie pozasądowym podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.


 

 

[Przedsiębiorcy]

 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

 

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

 

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

4. Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecentral@ecentral.pl lub pisemnie na adres:

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

5. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie następujących informacji:

 • data sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego,

 • strony umowy (Sprzedawca i Kupujący),

 • data nabycia Towaru, jego rodzaj i cena,

 • przyczyna reklamacji,

 • czas w jakim ujawniła się wada,

 • żądanie (np. naprawienie wady, wymiana Towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy).

6.  W celu złożenia reklamacji Przedsiębiorca może wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce "Reklamacje".

7. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem podanego przez niego sposobu komunikacji.

8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

 

[Gwarancja]

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

 

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu.

 

3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

 

§ 8 Reklamacja usług elektronicznych 

     1. Klient może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług elektronicznych, o których mowa w § 3. W tym celu Klient może kontaktować się

ecental@ecental.pl lub pisemnie na adres:

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

     2. Reklamacja usług elektronicznych powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sprzedawcy kontakt z Klientem, w tym co najmniej adres e-mail. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie reklamacji.

     3. Sprzedawca powinien udzielić Klientowi odpowiedzi na reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania - na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub na podany adres korespondencyjny Klienta. 

§ 9 Odstąpienie od umowy

     1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych , licząc od dnia wydania Towaru   (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).

     2. Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od charakteru transakcji:

 • umowa sprzedaży pojedynczego Towaru – termin należy liczyć od otrzymania go przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną (od dnia następnego po dniu, w którym Konsument otrzymał towar),

 • umowa sprzedaży obejmująca wiele Towarów, które są dostarczane osobno – początek terminu jest liczony od otrzymania przez Konsumenta ostatniego Towaru (od dnia następnego po dniu, w którym Konsument otrzymał ostatni towar).

     3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

     4. W sytuacji, w której termin na złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w święto ustawowo wolne od pracy – termin ten ulega przedłużeniu do następnego dnia roboczego (np. na poniedziałek w przypadku soboty i niedzieli).

     5. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującego się w zakładce "Zworty". Konsument może wysłać formularz odstąpienia od umowy poprzez e-mail na adres: ecentral@ecentral.pl lub pisemnie na adres:

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

W przypadku przesłania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi wiadomość email potwierdzającą jego otrzymanie.

     6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

SDH „Central”, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok

z dopiskiem „Sklep internetowy”.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie Towaru przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

     7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób nieodpowiedni, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania Towaru. W związku z tym Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Towaru.

     8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

     9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 2. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy dotyczące kosztów pakowania, zabezpieczenia, nadania w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującym nie będącym Konsumentami.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych i ich prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego www.ecentral.pl jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok,
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
  w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000028056, NIP: 542-000-07-71.

 2. Dane osobowe pozyskiwane przez Sklep internetowy są zabezpieczane przed zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem do nich.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się w zakładce „Polityka prywatności”.