eCentral

Reklamacje
Formularz reklamacyjny

Dane osoby zgłaszającej

Dane zakupu

Dane towaru

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PSS „Społem” w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 15.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@spolem.bialystok.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrywania roszczeń w tytułu niezgodności towaru z umową oraz rękojmi (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas, po którym nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi oraz roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową.